primoklinti

primoklinti
1 primõklinti intr. pamažu, sunkiai, nerangiai prieiti, prikėblinti: Primõklino ir stovi – gal nematęs, kaip kiaulę svilina Ds. \ moklinti; apmoklinti; atmoklinti; įmoklinti; išmoklinti; numoklinti; parmoklinti; pramoklinti; primoklinti; sumoklinti; užmoklinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • primoklinti — primõklinti vksm. Primõklino prie kam̃bario dùrų, paspáudė rañkeną, stùmtelėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmoklinti — 1 apmõklinti intr. Š nerangiai, sunkiai pamažu apeiti: Apmoklinau aplink visą prūdą – niekur nėr ančių Ds. moklinti; apmoklinti; atmoklinti; įmoklinti; išmoklinti; numoklinti; parmoklinti; pramoklinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmoklinti — 1 atmõklinti intr. Š sunkiai, nerangiai ateiti, atkėblinti: Ir ką tu čia žmogus veiktumei, be reikalo atmoklinęs? Vaižg. Tiek kelio atmõklinau, ir nieko gero Al. Tave išvaryk, o tu ir vėl, kaktą atmaukęs, atmoklini Ktk. Per sniegą kolei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmoklinti — 1 išmõklinti intr. 1. Š, Paį sunkiai, nerangiai išeiti, iškėblinti: Nebelaukė ir manęs, išmoklino vienas Jž. 2. pajėgti išeiti, išklampoti, kur įlindus: Ir kaip tu išmõklinai – toks klampumas balos! Ds. moklinti; apmoklinti; atmoklinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numoklinti — 1 numõklinti intr. Kp sunkiai, nerangiai nueiti, nukėblinti: Apgraibom, sekdamas savo šešėlį, Graužinis numoklino gatve A.Vien. Numõklino kažin kur, paskui jos eik ieškot Ds. Kai kada ir kiton ūlyčion numõklinu vakaruotų Pnd. moklinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parmoklinti — 1 parmõklinti intr. sunkiai, nerangiai pareiti, parkėblinti: Iš miestelio parmoklinau da saulei nesėdus Dkk. Vėl parmõklino namo Ėr. moklinti; apmoklinti; atmoklinti; įmoklinti; išmoklinti; numoklinti; parmoklinti; pramoklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramoklinti — 1 pramõklinti intr. praeiti pro šalį nepastebėjus, užsižiopsojus: Kurgi tavo akys buvo: pro vežimą pramõklinai ir nematei Ut. Pramõklinai – grįžk atgal ir atrasi prie kelmo! Jž. moklinti; apmoklinti; atmoklinti; įmoklinti; išmoklinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumoklinti — 1 sumõklinti 1. intr. NdŽ sueiti, sugarmėti. 2. tr. ištrypti, suklampoti: Šlapia, tai kad sumõklino gyvuliai pievas, tai tik juoduojas Mrs. 3. tr. sumaišyti, supainioti, suardyti (kortuojant): Tu čia viską sumõklinai Gs. moklinti; apmoklinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmoklinti — 1 užmõklinti intr. sunkiai, nerangiai užeiti, užkėblinti: Eidamas pro šalį, užgirdau dainuojant ir ažmoklinau pažiūrėt, kas te teip linksminas Dkk. ║ pradėti moklinti per ką: Kur tu ažmoklinai par javus – eik taku! Ds. ║ užsižiopsojus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmoklinti — 1 įmõklinti 1. intr. Š sunkiai, nerangiai įeiti, įkėblinti: Kieman įmoklino du vyrai rš. Inmõklino purvinom kojom gryčion Ds. ║ Slm, Ėr, Sv neatidžiai vaikščiojant, užsižiopsojus kur nors įeiti, patekti: Vaikščiok, galvą ažvertęs, – da balon… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”